אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) חדשות בריאות >

יוניבו מדווחת על תוצאות מקדמיות למחצית ראשונה 2020


16.7.20
צפי להכנסות של 10 מיליון שקל ושיעור רווחיות גולמית של 50%

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

("החברה")

לכבוד לכבוד 16 ביולי, 2020

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

http://www.isa.gov.il/ http://www.tase.co.il/

ג.א.נ.,

באמצעות המגנ"א

 

הנדון: דיווח מיידי - עדכון בדבר תוצאות החברה ליום 30.6.2020 וסטטוס עסקיה

החברה מתכבדת להציג אומדנים להכנסות ולתוצאות כספיות נוספות של החברה (במאוחד) לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020[1] לרבות עדכון בדבר סטטוס עסקי החברה למועד דיווח זה.

להלן נתונים כספיים ואומדן תוצאות החברה לחצי השנה שנסתיימה ביום 30 ביוני, 2020 (בכפוף לאמור להלן) ("התוצאות הכספיות"):

1. הכנסות החברה צפויות לעמוד על כ-10 מיליון ₪ בקירוב, כאשר ההכנסות לרבעון הראשון[2] היו כ- 3 מיליון ₪ ואומדן ההכנסות לרבעון השני הינו כ- 7 מיליון ₪ משרותי ייצור לחברות אחרות, ייצור עצמי למותג UNIVO, שיווק ומכירה של מוצרי קנביס רפואי בבתי המרקחת ושירותי מו"פ.

2. ברבעון הראשון היה ניכר מחסור בחומרי גלם איכותיים בישראל ולכן החברה עיבדה בקירוב 200 ק"ג חומרי גלם. ברבעון השני כבר הותר ייבוא של חומרי גלם לישראל והתווספו חוות גידול נוספות בישראל ולפיכך היצע ומבחר הזנים וחומרי הגלם העלה את כושר הייצור של החברה והיא עיבדה בקירוב 800 ק"ג נוספים.

3. החברה רכשה חומרי גלם נוספים על פי הסטנדרטים הגבוהים שלה וצופה הכנסת 2 טון חומרי גלם נוספים למפעל במהלך הרבעון הנוכחי מהחוות איתן התקשרה. החברה מסרה לחוות אלו תוכנית שתילה שנתית וצופה רכישה כוללת של 4 עד 5 טון חומרי גלם עד סוף שנת 2020.

4. החברה רואה גידול בהכנסות של יותר מ-100% מרבעון ראשון לשני זאת בעיקר בשל מבחר גדול יותר של חומרי גלם שמגיע מהחוות איתן התקשרה.

5. שיעור הרווחיות הגולמית של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020, צפוי לעמוד על כ- 50%. עוד יצויין, כי הנהלת החברה מזהה גידול בשיעור הרווחיות הגולמית בין הרבעון הראשון לרבעון השני של שנת 2020, בין היתר לאור התייעלות בייצור ויתרון לגודל, הגדלת כושר הייצור וקיטון בהוצאות.

6. נכון למועד הדיווח החברה מפיצה את סל מוצרי החברה ב-43 בתי מרקחת פרטיים וכן בלמעלה מ-45 בתי מרקחת השייכים לרשת סופר פארם המנפקים קנאביס רפואי באופן ישיר מבית המסחר אשר נמצא בבעלות החברה ב(100%). כמו כן החברה מקבלת הון חוזר מבתי מרקחת באשר למוצרים הנמכרים ובהתאם מייצרת מוצרי קנאביס רפואי באיכות GMP, על פי דרישות השוק.

7. סיום שלב החממות בחוות עמית והכנות לשתילה – החברה השלימה את בניית תשתית החממות הטכנולוגיות בחוות עמית והחלה בבניית ה-Post Harvest בהכנה לתקן EU-GMP ומתכוננת לשתילה וגידול עצמי. בניית החווה נועדה לשרת את אסטרטגיית החברה להחזיק בכל שרשרת הערך לצורך השגת שליטה טובה על איכות וכמות תוצרת הקנאביס הרפואי וכן לצורך גמישות תפעולית ורווחיות גבוהה יותר של החברה.

8. סיום בניית מעבדת המו"פ בצמוד למפעל הייצור באשקלון - החברה כבר החלה בפיתוח מוצרים עתידיים ובבחינת פיתוחים נוספים במעבדת המו"פ באשקלון וצופה גידול בהכנסות משירותי מחקר ופיתוח שמספקת ותספק בעתיד לחברות נוספות בארץ ובעולם.

9. כוח אדם – מתחילת השנה החברה נמצאת בתהליך רציף של גיוס עובדים ולאור העלייה בהיקפי הפעילות בוחנת גיוס כוח אדם נוסף ומעבר לפעילות של שנים ו/ או שלושה משמרות במפעל.

מובהר, כי הנתונים שלעיל ביחס לתוצאות הכספיות ותחזית הייצור הינם בגדר אומדנים בלבד, המבוססים על נתונים בלתי סופיים, כאשר מכלול הנתונים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים לחצי השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2020 טרם נבדקו סופית וטרם הסתיימה סקירתם על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה. הם מהווים הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה, ועל כן ייתכן ויחולו בו שינויים (לרבות שינויים מהותיים) בין היתר כתוצאה מהשלמת איסוף הנתונים, בדיקתם וסקירתם ע"י רואי החשבון המבקרים של החברה.

בכבוד רב,

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

נחתם על-ידי:

מר גולן ביטון, מנכ"ל ודירקטור[1] יודגש, כי האומדנים האמורים בדיווח זה אינם סקורים ואינם מבוקרים והם מבוססים על הערכות הנהלת החברה בלבד, וכי לא ניתן לקבוע בשלב זה מה יהיו התוצאות הכספיות של החברה בפועל מאחר וטרם בוצעה סקירה של ספרי החברה על ידי רואי החשבון המבקרים וכי הדוחות הכספיים של החברה טרם נערכו.

[2] למועד זה, החברה מדווחת במתכונת דיווח חצי שנתית, ולכן גם לאחר פרסום הדוחות הכספיים הסקורים של החברה ליום 30 ביוני, 2020, לא יהיו לחברה נתונים סקורים בדבר התוצאות הכספיות של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020.


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה